Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Przeprowadzka urzędu, kredyt dla miasta i nagrody dla nauczycieli – XVII Sesja Rady Miasta

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Kredyt na 100 mln złotych, zrównanie wysokości nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, przeprowadzka Urzędu Miasta do budynku TBS przy ul. Armii Krajowej, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla posiadaczy karty mieszkańca – tymi sprawami zajęli się radni podczas XVII Sesja Rady Miasta Pruszkowa.

Rekordowy kredyt

Najistotniejszą uchwałę podjęto w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez prezydenta miasta. Rada miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 100 331 225,72 zł. Będzie ono spłacane w ratach do 2038 r.. Zgodnie z uchwałą większość kwoty – 89 808 225,72 zł. posłuży obsłudze deficytu miasta. Z kolei 10 523 000,00 zł. zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tym samym więcej środków a będzie można przeznaczyć na inwestycje.

Do pomysłu takiego zadłużenia miasta krytycznie odniósł się Karol Chlebiński (SPP). Zwracał uwagę, że wszystkie inwestycje, realizowane w najbliższym czasie, będą finansowane z zadłużenia, a nie ze środków własnych.

Za przyjęciem uchwały o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu głosowało 16 radnych. Przeciw byli Karol Chlebiński (SPP), Edgar Czop (KO), Eliza Kurzela (niez.) i Andrzej Kurzela (niez.). Od głosu wstrzymał się Piotr Bąk (KO).

Urząd żegna się z budynkiem przy Kraszewskiego?

Przy okazji zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powrócił temat przeprowadzki urzędu miasta. Zaproponowane zmiany dotyczyły ograniczenia funkcji mieszkaniowej zabudowy w kwartale porcelit (przy ul. Armii Krajowej) celem rozwoju funkcji administracji publicznej. Wedle zapowiedzi Konrada Sipiery to tam, w nowym budynku TBS “Zieleń Miejska” miałby się znaleźć nowy budynek Urzędu Miasta. Początkowo pomysł polegał na utworzeniu punktu obsługi mieszkańców na parterze gmachu, jednak Na skutek dyskusji między wiceprezydentem i prezesem “Zieleni Miejskiej” Maciejem Roszkowskim pojawiła się nowa koncepcja, aby cały budynek zaadaptować na potrzeby magistratu.

Ulokowanie w nim urzędu zlikwidowałoby bariery architektoniczne, które istnieją w obecnej lokalizacji. Wreszcie mogłoby też powstać centrum obsługi interesanta na wzór tego znanego ze starostwa.

Istotny w sprawie jest fakt, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest konieczna niezależnie od tego, czy dojdzie do przeprowadzki. Zastępca prezydenta przypomniał radnym, że zakres usług możliwych do świadczenia w nowym budynku jest bardzo ograniczony – dot. m.in. tylko handlu i rzemiosła. Tym samym nie jest możliwe wynajęcie powierzchni pod np. przychodnię lekarską.

Stosowną w tej sprawie uchwała została podjęta jednogłośnie.

Nauczyciele z nowymi zasadami wynagradzania

Pod obrady rady wrócił projekt regulaminu o przyznawaniu nagród nauczycieli w pruszkowskich szkołach podstawowych i przedszkolach (poruszaliśmy ten temat już w dwóch artykułach: tutaj i tutaj). Ostatecznie zrównano dodatki za wychowawstwo przysługujące nauczycielom przedszkolnym i szkolnym.

Było to kwestią poprawki zgłoszonej w trakcie obrad przez Małgorzatę Widerę (KO). Zmiana została wcześniej opracowana przez komisję oświaty. Mimo to pojawiły się kontrowersje dotyczące możliwości wprowadzenia jej podczas sesji.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela projekt regulaminu wynagradzania należy uzgodnić z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Uzgodniony projekt nie powinien być modyfikowany w trakcie prac legislacyjnych. Jeżeli zostaną wprowadzone do niego poprawki nieuzgodnione wcześniej ze związkami zawodowymi (nawet, jeśli wprowadzane zmiany będą działać na korzyść pracowników), to cała uchwała może zostać unieważniona przez wojewodę.

Problem ten został zasygnalizowany przez Pawła Makucha i poparty przez radczynię prawną urzędu miasta. Radni podzielili się co do konieczności przeprowadzania kolejnych uzgodnień. KO i SPP postulowało podjęcie uchwały z poprawką. Józef Moczuło (SPP) domagał się wskazania mu konkretnego przepisu prawa, który może być podstawą do zakwestionowania uchwały przez nadzór. Z kolei radni PiS zwracali uwagę, że uprawnienie związków zawodowych do uzgadniania przepisów uchwał nie powinno być bagatelizowane. Aspekt ten podnosiła Ewa Białaszewska-Szmalec będąca jednocześnie działaczką związkową.

Z uwagi na napiętą atmosferę na sali zarządzono przerwę w obradach. Po jej zakończeniu uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich radnych.

Pruszkowianin jeździ za darmo

Jednogłośnie została także przyjęta uchwała zmieniająca taryfę biletowa w autobusach pruszkowskiej komunikacji miejskiej. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla posiadaczy Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. Nowa taryfa wejdzie w życie od 1 lipca b.r.

Pruszkowską Kartę Mieszkańca można wyrobić w urzędzie miasta. Warunkiem koniecznym do jej uzyskania jest przedstawienie PITu (wystarczy pierwsza strona zeznania) z którego będzie wynikało, że podatki płacone są w pruszkowskim Urzędzie Skarbowym i miejscem zamieszkania podatnika jest miasto Pruszków.

O mandacie radnej Kurzeli raz jeszcze

Radni przyjęli także stanowisko ws. możliwości wygaszenia mandatu Elizie Kurzeli (niez.). Stwierdzono w nim, że nie mogło być mowy o prowadzeniu działalności gospodarczej przez SWPR. Jednocześnie brak jest podstaw do uznania, że Eliza Kurzela faktycznie zarządzała działalnością stowarzyszenia, zaś samo zawiadomienie skierowane do wojewody było motywowane złą wolą. Tym samym zarzuty jej stawiane należy uznać za bezpodstawne i nie ma podstaw do wygaszenia mandatu.

Za podjęciem uchwały głosowali radni SPP, KO oraz Andrzej Kurzela i Eliza Kurzela. Od głosu wstrzymali się radni PiS i SWPR. Nikt nie był przeciw.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: