Co z wynagrodzeniami nauczycieli w Pruszkowie?

(138)

Na dzisiejszej sesji rada miasta ma ustalić nowe zasady nagradzania pruszkowskich nauczycieli. Może okazać się, że nowy regulamin zostanie przyjęty z wadami prawnymi.

Zgodnie z kodeksem pracy regulamin wynagradzania musi być wprowadzony w dużych przedsiębiorstwach. Ustanowienie takiego aktu jest obowiązkiem pracodawcy. W odniesieniu do miejskich szkół pracodawcą jest gmina. Regulamin wynagradzania ustalany jest uchwałą rady miasta. Natomiast jej projekt opracowywany jest przez prezydenta. Dzieje się tak z uwagi na skutki finansowe, które wywołuje taka uchwała. To prezydent jest wykonawcą budżetu i co do zasady powinien przygotowywać projekty prawa wywołującego skutki finansowe.

Artykuł 30 ust. 6a nakłada na autora obowiązek uzgodnienia jego treści ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Do dialogu muszą być zaproszone wszystkie takie organizacje działające w mieście. Nie ma przy tym znaczenia, że niektóre mogą nie być reprezentatywne (w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych).

„Uzgodnienie” jest czymś innym od „opinii”. „Opinia” w rozumieniu prawa ma charakter niewiążący. Jeżeli zostanie w niej wyrażone odmienne stanowisko od ostatecznej decyzji organu, to nie wpływa to na legalność takiego rozstrzygnięcia. Tymczasem „uzgodnienie” wymaga przeprowadzenia dialogu ze związki zawodowymi. Musi wystąpić wymiana zdań, która znajdzie swoje odzwierciedlenie np. w stosownych protokołach.

Problem wady prawnej polegającej na nieuzgodnieniu treści regulaminu ze związkami jest istotny. Utrwalone orzecznictwo wojewodów i sądów administracyjnych wskazuje, że nieprawidłowe przeprowadzenie tej procedury będzie skutkowało uchyleniem uchwały.

W tym miejscu warto zacytować tezę z wyroku WSA w Lublinie z dnia 1 czerwca 2017 r., (II SA/Lu 37/17):

„Bezsporną jest okoliczność, że regulaminu nie uzgodniono ze wszystkimi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Brak uzgodnienia projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli – w świetle jednoznacznej dyspozycji art. 30 ust. 6a ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – świadczy o wadliwości skontrolowanej uchwały. Powoływany przepis wyraźnie przewiduje, że regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Brak takiego wymaganego “uzgodnienia” powoduje, że podjęta w niniejszej sprawie uchwała jest niezgodna z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela i z tego powodu nieważna.”.

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej stanowisko nie jest równoznaczne z wymogiem całkowitej zgody. Treść regulaminu wynagradzania nie może zależeć od zdania związków zawodowych ale musi być z nimi przedyskutowana.

Zmiany wprowadzone w komisjach i na sesji rady miasta nie mogą „uzdrowić” takiego uchybienia proceduralnego. Należy jednak pamiętać, że jeżeli rada miasta przyjmie na dzisiejszej sesji taki projekt, to istnieje ryzyko, że zostanie on uchylony przez wojewodę. Wówczas powstanie konieczność opracowania nowej uchwały.

“Jakiekolwiek opinie zawarte w artykule są osobistymi poglądami jego autora i nie odzwierciedlają opinii innych autorów bloga zpruszkowa.pl ani opinii wydawcy bloga zpruszkowa.pl. Polityka wydawcy wymaga kategorycznie od autorów, by nie używali określeń zniesławiających, nie naruszali ani nie zezwalali na naruszanie praw autorskich ani jakichkolwiek innych regulacji prawnych korzystając z bloga zpruszkowa.pl. Jakiekolwiek publikacje sprzeczne z polityką wydawcy stanowią przekroczenie zakresu uprawnień autora publikacji. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za tego typu publikacje, a autor będzie osobiście ponosić odpowiedzialność za powstałe w wyniku jego publikacji szkody i zobowiązania.”

Jakub Dorosz

Pruszkowiak od urodzenia. Prawnik zajmujący się prawem administracyjnym. W wolnym czasie interesuje się historią i koleją. Pasjonat gier strategicznych (planszowych i komputerowych).

PROFIL REDAKTORA