Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Walne Zebranie Członków PSM - co musisz wiedzieć?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Już w najbliższą środę i w czwartek odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kto może wziąć w nim udział i co trzeba wiedzieć o jego przebiegu?
Walne Zebranie Członków PSM
Ilustracja: Walne Zebranie Członków PSM

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Członków PSM do redakcji zpruszkowa.pl napływają pytania czytelniczek i czytelników. Spółdzielcy chcą wiedzieć czego można spodziewać się podczas spotkania.

Walne Zgromadzenie to organ spółdzielni, który jest jej „najwyższą władzą”. Do udziału w nim uprawnieni są wszyscy członkowie spółdzielni. Każdemu z nich przysługuje jeden głos, niezależnie od liczby i wielkości lokali, do których jest uprawniony. Każdy z nich może brać udział w dyskusji oraz głosować nad uchwałami. Nieobecny spółdzielca może upoważnić inną osobę do reprezentowania jej na walnym. Jednak jedna osoba może przyjąć tylko jedno pełnomocnictwo.

Członkami spółdzielni są zawsze osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Właściciele lokali, które znajdują się w blokach PSM, mogą ale nie muszą być członkami spółdzielni. Osoba, która nabyła „pełną własność” do lokalu musi złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i dokonać innych formalności określonych w statucie spółdzielni. Jeżeli osoba uprawniona do spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu przekształciła je w „pełną własność”, to zachowuje status członka spółdzielni. Podobnie, osoba, która nabyła spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu, na podstawie np. umowy sprzedaży lub darowizny, to wraz z nabyciem takiego prawa staje się członkiem PSM.

Oznacza to, że - inaczej niż w przypadku wspólnot mieszkaniowych działających na podstawie ustawy o własności lokali - dysponowanie prawem własności nie wiąże się automatycznie z możliwością działania w ramach spółdzielni. Osoby, które kupiły lokal z „pełną własnością” muszą dodatkowo zadbać o zagwarantowanie swoich praw jako spółdzielców.

Na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie w dniach 24 i 25 sierpnia w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5, głosowane będą uchwały dotyczące m.in. udzielenia absolutorium członkom zarządu PSM, podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż kilku nieruchomości. Z pełnym porządkiem obrad można zapoznać się na stronie Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Najważniejszą uchwałą poddaną pod głosowanie będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie wyrazem zaufania członków spółdzielni wobec jej władz. Odrzucenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium będzie równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium. Taka decyzja z kolei może otworzyć spółdzielcom drogę do odwołania zarządu. Przepisy prawa przewidują, że w takiej sytuacji można wprowadzić do porządku obrad uchwałę ad hoc w sprawie odwołania członków Zarządu, którym nieudzielono absolutorium.

Co się stanie, jeżeli walne zdecyduje się na taki krok? Stanowiska członków Zarządu staną się wówczas nieobsadzone i Rada Nadzorcza będzie musiała wybrać nowego prezesa PSM, oraz jego zastępców. Zgodnie ze statutem PSM, to Radzie Nadzorczej przysługuje wyłączna kompetencja do kreowania składu Zarządu.

Zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu PSM, to Rada Nadzorcza jest organem, który powinien stać na straży interesu spółdzielców. Organ ten posiada szerokie kompetencje kontrolne oraz uprawnienia do zatwierdzania niektórych czynności wykonywanych przez Zarząd. W przeciwieństwie do Zarządu, który z założenia jest organem wykonawczym spółdzielni, w skład Rady Nadzorczej mogą wchodzić tylko członkowie spółdzielni.

Teoretycznie to właśnie Rada Nadzorcza powinna powstrzymywać niekorzystne dla spółdzielni i spółdzielców działania Zarządu. Praktyka w tym względzie bywa jednak różna.

Na sierpniowym Walnym nie będzie możliwe dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się w ubiegłym roku. Zgodnie ze statutem trwa ona 3 lata i tym samym zakończy się w 2024 r. Zgodnie z prawem Walne Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów. Aby przeprowadzić taką operację konieczne byłoby jednak wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały.

Analiza przepisów prawa i postanowień statutu PSM prowadzi do wniosku, że najbliższe Walne Zgromadzenie PSM może być dopiero początkiem wielkich zmian w Pruszkowie. Jeżeli spółdzielcy nie udzielą członkom Zarządu absolutorium i podejmą uchwały w sprawie odwołania ich z zajmowanych stanowisk, to inicjatywa w sprawie powołania nowego Zarządu będzie należeć całkowicie do Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś członkowie Rady Nadzorczej sprzeciwiliby się woli spółdzielców i wybrali nowy Zarząd ich oczekiwaniom, to kolejne może oznaczać prawdziwą rewolucję.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: