Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Problemy z uchwaleniem budżetu w Michałowicach

Nie tylko w Pruszkowie trwa konflikt między gminną władzą uchwałodawczą a wykonawczą. W Michałowicach radni próbują zablokować prace nad budżetem zaproponowanym przez Wójt Małgorzatę Pachecką. 
REDAKCJA POLECA
Budżet Gminy Michałowice 2023
Ilustracja: Budżet Gminy Michałowice 2023
Konstanty Chodkowski

Konstanty CHODKOWSKI

Konflikt między Małgorzatą Pachecką a Radą Gminy przybiera na sile. Na czwartkowej sesji michałowiccy radni zdjęli z porządku obrad projekt budżetu na 2023. Swoją decyzję wytłumaczyli „brakiem czasu” na zapoznanie się z autopoprawkami złożonymi przez wójt.

Budżet na rok 2023 będzie pierwszym budżetem Gminy Michałowice przyjmowanym przez radę, w której wójt Pachecka nie dysponuje większością głosów. To skutek wolty jakiej dokonała radna Joanna Chilarska w czerwcu mijającego roku. Reprezentantka Reguł została wybrana z list komitetu wyborczego Małgorzaty Pacheckiej - „Przyjazna Gmina”. Brak stabilnej, przychylnej wójt większości w radzie powoduje, że proces przyjęcia nowego budżetu może być trudniejszy, niż w latach poprzednich.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i budżetu Gminy Michałowice na 2023 r. uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Izba pozytywnie oceniła możliwość sfinansowania deficytu gminy. Przedstawiony radnym projekt uchwały opiera się na złożeniu, że dochody bieżące będą wyższe niż wydatki bieżące. Taki plan należy uznać w 2022 r. za sukces. Trudna sytuacja gospodarcza powoduje, że część samorządów musiała przedstawić projekty budżetów zakładające wyższe wydatki od dochodów. Projekt budżetu zawierające takie założenie przygotował np. Paweł Makuch – prezydent Pruszkowa.

Zgodnie z prawem, budżet gminy należy uchwalić do końca grudnia tego roku. Prawo dopuszcza wprawdzie możliwość przyjęcia budżetu już w Nowym Roku, jednak z reguły możliwość ta powinna być uzasadniona nadzwyczajnymi okolicznościami. Wójt Małgorzata Pachecka planowała, by projekt budżetu został przyjęty na ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 15 grudnia.

W trakcie obrad, wójt złożyła do projektów budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej dwie autopoprawki. Zostały one sformułowane na piśmie, choć wójt mogłaby je zgłosić ustnie na sesji. Istotą obu dokumentów było dokonanie dwóch technicznych zmian w projekcie budżetu. Ich wprowadzenie nie zmieniłoby zasadniczej konstrukcji planu finansowego, który uzyskał pozytywną opinię RIO.

Niespodziewanie, konieczność uwzględnienia w procesie debaty nad budżetem dwóch autopoprawek wywołało opór radnych. Po trwającej 1,5 godziny dyskusji podjęli oni decyzję o zdjęciu z porządku obrad projektu budżetu i WPF. „Za” taką zmianą głosowało 8 z 15 radnych, w tym Joanna Chilarska. Wniosek o zdjęcie projektów planów finansowych z porządku zgłosiła radna Anna Kamińska

Taka decyzja oznacza konieczność zwołania kolejnej sesji - tym razem nadzwyczajnej - poświęconej wyłącznie sprawom budżetowym. Ta będzie miała miejsce już jutro, 20 grudnia o godz. 13:00.

Rozwijający się spór między Radą Gminy a Wójtem może doprowadzić do zjawiska "pruszkowianizacji Michałowic”, czyli sytuacji, w której konflikt polityczny paraliżuje faktyczną sprawczość władzy wykonawczej. Już teraz obserwujemy pierwsze symptomy tego zjawiska. Odkąd Małgorzata Pachecka utraciła stabilną większość w radzie, sesje trwają coraz dłużej. Coraz rzadziej też kończą się podjęciem merytorycznych decyzji. 

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: