Na dzisiejszej sesji rada miasta ma ustalić nowe zasady nagradzania pruszkowskich nauczycieli. Może okazać się, że nowy regulamin zostanie przyjęty z wadami prawnymi.

Zgodnie z kodeksem pracy regulamin wynagradzania musi byćwprowadzony w dużych przedsiębiorstwach. Ustanowienie takiego aktu jestobowiązkiem pracodawcy. W odniesieniu do miejskich szkół pracodawcą jest gmina.Regulamin wynagradzania ustalany jest uchwałą rady miasta. Natomiast jej projektopracowywany jest przez prezydenta. Dzieje się tak z uwagi na skutki finansowe,które wywołuje taka uchwała. To prezydent jest wykonawcą budżetu i co do zasadypowinien przygotowywać projekty prawa wywołującego skutki finansowe.

Artykuł 30 ust. 6a nakłada na autora obowiązek uzgodnieniajego treści ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Do dialogu musząbyć zaproszone wszystkie takie organizacje działające w mieście. Nie ma przytym znaczenia, że niektóre mogą nie być reprezentatywne (w rozumieniu ustawy ozwiązkach zawodowych).

„Uzgodnienie” jest czymś innym od „opinii”. „Opinia” wrozumieniu prawa ma charakter niewiążący. Jeżeli zostanie w niej wyrażoneodmienne stanowisko od ostatecznej decyzji organu, to nie wpływa to na legalnośćtakiego rozstrzygnięcia. Tymczasem „uzgodnienie” wymaga przeprowadzenia dialoguze związki zawodowymi. Musi wystąpić wymiana zdań, która znajdzie swojeodzwierciedlenie np. w stosownych protokołach.

Problem wady prawnej polegającej na nieuzgodnieniu treściregulaminu ze związkami jest istotny. Utrwalone orzecznictwo wojewodów i sądówadministracyjnych wskazuje, że nieprawidłowe przeprowadzenie tej procedurybędzie skutkowało uchyleniem uchwały.

W tym miejscu warto zacytować tezę z wyroku WSA w Lublinie zdnia 1 czerwca 2017 r., (II SA/Lu 37/17):

„Bezsporną jest okoliczność, że regulaminu nie uzgodniono ze wszystkimi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Brak uzgodnienia projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli – w świetle jednoznacznej dyspozycji art. 30 ust. 6a ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – świadczy o wadliwości skontrolowanej uchwały. Powoływany przepis wyraźnie przewiduje, że regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Brak takiego wymaganego “uzgodnienia” powoduje, że podjęta w niniejszej sprawie uchwała jest niezgodna z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela i z tego powodu nieważna.”.

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej stanowisko niejest równoznaczne z wymogiem całkowitej zgody. Treść regulaminu wynagradzanianie może zależeć od zdania związków zawodowych ale musi być z nimiprzedyskutowana.

Zmiany wprowadzone w komisjach i na sesji rady miasta niemogą „uzdrowić” takiego uchybienia proceduralnego. Należy jednak pamiętać, że jeżelirada miasta przyjmie na dzisiejszej sesji taki projekt, to istnieje ryzyko, żezostanie on uchylony przez wojewodę. Wówczas powstanie konieczność opracowanianowej uchwały.